Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Tổng quan hiện trạng ngành nuôi biển Việt Nam

2023.02.14 - 991 lượt xem

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nuôi biển do có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Tuy nhiên, ngành nuôi biển vẫn còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện hiện có. Bài báo này nhằm cung cấp một số thông tin về tổng quan hiện trạng nuôi biển tại Việt Nam; phân tích và đánh giá những tiềm năng, cơ hội cũng như những rào cản, khó khăn đối với ngành nuôi biển. Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng cũng như cơ hội và thách thức, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị và hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển bền vững ngành nuôi biển Việt Nam trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp như thống kê mô tả và phân tích tổng hợp dựa trên số liệu thông tin thứ cấp được thu thập từ các nguồn tin cậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngành nuôi biển của Việt Nam chưa phát triển, đặc biệt là nuôi biển xa bờ theo hướng công nghiệp. Sự phát triển của ngành nuôi biển còn mang tính tự phát và sản xuất nhỏ lẻ. Công nghệ sản xuất và dịch vụ hậu cần phục vụ ngành nuôi biển chưa phát triển. Thị trường đầu ra thiếu ổn định. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm và dịch bệnh xảy ra thường xuyên. Nghiên cứu đã đề xuất một số cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩ’y sự phát triển bền vững của ngành nuôi biển trong thời gian tới.

File: Baibao2-2023(Quang).pdf Tải về

Tin khác