Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Văn bản qui phạm pháp luật

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH 16/04/2022 Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
06/2019/TT-BLĐTBXH 28/01/2020 Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017
09/2017/TT-BLĐTBXH 31/08/2020

Ngày ban hành: 13/03/2017 Số/ Ký hiệu: 09/2017/TT-BLĐTBXH

Xem Tải về
07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

1308/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019

Thông tư qui định về điều lệ trường Cao đẳng

5160/VBHN-BLĐTBXH 02/12/2019

V/v qui định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

5161/VBHN-BLĐTBXH 02/12/2019

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

TT03/2017/TT-BLĐTBXA 01/03/2017

Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; Tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Các văn bản QPPL 01/01/1970

Tổng hợp các văn bản qui phạm pháp luật (của Bộ LĐTBXH)

Các văn bản, qui định của trường (nội bộ) 16/11/2021 Tổng hợp các văn bản, qui định, qui chế của trường (Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản @cdts.minimoz.com)