Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Nội bộ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 01/11/2021 Tải về
88/QĐ-CĐKTKTTS-ĐT 22/02/2019

Quyết đinh ban hành Quy chế tổ chức đào tạo của các trang Bet

Quy chế đào tạo 22/02/2019

Quy chế Đào tạo (Theo QĐ số 88/QĐ-CĐKTKTTS ngày 22/02/2019)

Biểu mẫu Quản lý đào tạo 22/02/2019

Biểu mẫu Quản lý đào tạo (Chính thức)